گروه پژوهشی ترمیم نوری

این گروه باهدف استفادهاز کاربردهای غیرحرارتی و فتوشیمیایی نور و لیزر در ترمیم بافتی، با همکاری تخصصهای مختلف در حوزه پایه و بالینی مشغول فعالیت میباشد.

 • تحریک زیست نوری در ترمیم ضایعات عصبی مرکزی و محیطی
 • تحریک زیست نوری در تسریع روندهای ترمیمی زخمهای مزمن
 • تحریک زیست نوری در روندهای بیولوژیک سلولی و سلولهای بنیادی
 • تحریک زیستی نوری در بیماریهای ایمونولوژیک و آلرژیک
 • انجام طرحهای تحقیقاتی کارفرمایی، مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و طرحهای داخلی گروه
 • همکاری و مشاوره در انجام پایاننامههای مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط با گروه تخصصی
 • گسترش فعالیتهای مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی
 • انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه ترمیم زخم و بافت
 • همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
 • راهنمایی پایاننامههای دانشجویان در رشتههای مرتبط با فعالیت گروه

مقالات

طرح ها

ن

مدیر گروه

ن

اعضای هیئت علمی تمام وقت

ن

اعضای هیئت علمی پاره وقت

ن

کارشناسان

ن

مقالات منتشر شده
 • Ariana, M., M. Pornour, S. S. Mehr, H. Vaseghi, S. M. Ganji, M. R. Alivand, M. Salari and M. E. Akbari (2018). “Preventive effects of oxytocin and oxytocin receptor in breast cancer pathogenesis.” Personalized medicine 16(1): 25-34.

 

 • Djavid, G. E., S. M. Tabaie, S. B. Tajali, M. Totounchi, A. Farhoud, M. Fateh, M. Ghafghazi, M. Koosha and S. Taghizadeh (2020). “Application of a collagen matrix dressing on a neuropathic diabetic foot ulcer: A randomised control trial.” Journal of wound care 29(Sup3): S13-S18.

 

 • Ebrahimzadeh, N., H. Vaseghi, G. Rigi, G. Esmaeeli Djavid, S. Mohammad Ganji, A. Farhoud and M. Pornour (2018). “DRD2 Dopamine Receptor and IL-1β Gene Expression Changes Involved in Wound Healing in Type 2 Diabetic Patients with Foot Ulcer.” Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28(162): 47-58.

 

 • Ganji, M., F. Dashtestani, H. K. Neghab, M. H. Soheilifar, F. Hakimian and F. Haghiralsadat (2021). “Gold Nanoparticles Conjugated L-lysine for Improving Cisplatin Delivery to Human Breast Cancer Cells.” Current Drug Delivery.

 

 • Ganji, S. M., A. Saligheh, S. Shafiepour, F. Ashrafi and M. Pornour (2018). “Decreased Expression of KAI1 in Colorectal Cancer Significantly Associate with the Cancer Metastasis.” Journal Of Research In Medical And Dental Science 6(3): 78-84.

 

 • Hendiani, S., M. Pornour and N. Kashef (2019). “Quorum-sensing-regulated virulence factors in Pseudomonas aeruginosa are affected by sub-lethal photodynamic inactivation.” Photodiagnosis and photodynamic therapy 26: 8-12.

 

 • Hendiani, S., M. Pornour and N. Kashef (2019). “Sub-lethal antimicrobial photodynamic inactivation: an in vitro study on quorum sensing-controlled gene expression of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation.” Lasers in medical science 34(6): 1159-1165.

 

 • Jafarzadeh, N., Z. Safari, M. Pornour, N. Amirizadeh, M. Forouzandeh Moghadam and M. Sadeghizadeh (2019). “Alteration of cellular and immune-related properties of bone marrow mesenchymal stem cells and macrophages by K562 chronic myeloid leukemia cell derived exosomes.” J Cell Physiol 234(4): 3697-3710.

 

 • Keshmiri Neghab, H., B. Goliaei, A. A. Saboury, G. Esmaeeli Djavid, M. Pornour, J. Hong and M. Grusch (2019). “Modulation of cardiac optogenetics by vitamin A.” BioFactors 45(6): 983-990.

 

 • Keshmiri, N. H., S. S. Azadeh, M. H. Soheilifar and F. Dashtestani (2020). “Nanoformulation-Based Antiviral Combination Therapy for Treatment of COVID-19 (Letter to Editor).”

 

 • Malekian, A., G. E. Djavid, K. Akbarzadeh, M. Soltandallal, Y. Rassi, J. Rafinejad, A. R. Foroushani, A. R. Farhoud, R. Bakhtiary and M. Totonchi (2019). “Efficacy of maggot therapy on Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in diabetic foot ulcers: a randomized controlled trial.” Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing 46(1): 25-29.

 

 • Mayahi, S., A. Neshasteh-Riz, M. Pornour, S. Eynali and A. Montazerabadi (2020). “Investigation of combined photodynamic and radiotherapy effects of gallium phthalocyanine chloride on MCF-7 breast cancer cells.” JBIC Journal of Biological Inorganic Chemistry 25(1): 39-48.

 

 • Mehr, S. S., M. E. Akbari, A. Movafagh, M. Pornour, S. Vaziri, H. Pourtoloei, M. R. Pourtoloei, H. Vaseghi and F. LOTFI (2020). “Spiritual Effect of Intervention on Oxytocin and its Receptor (OXTR) in Women Patients with Breast Cancer.” Pak. J. Med. Health Sci 14(2): 719-726.

 

 • Mehr, S. S., M. Pornour, A. Movafagh, M. E. Akbari, S. Vaziri, H. Pourtoloei, H. Vaseghi, F. L. Kashani and M. Entezari (2020). “The effect of spiritual intervention on the concentration of interleukin-1β, interleukin-6, interleukin-8 and tumor necrosis factor alpha cytokines in patients with breast cancer: A pretest–posttest experimental study.” Clinical Cancer Investigation Journal 9(6): 249.

 

 • Naderi, M. S., Z. Hajebrahimi, F. Ebnerasuly and S. M. Tabaie (2019). “Expression profiling of matrix metalloproteinase in adipose-derived stem cells under simulated microgravity condition.” Health Biotechnology and Biopharma.

 

 • Neghab, H. K., M. H. Soheilifar and G. E. Djavid (2020). “An in vitro model for investigation of vitamin A effects on wound healing.” Int J Vitam Nutr Res 1: 6.

 

 • Nikfarjam, A., M. Pornour, M. Sohrabi and H. Vaseghi (2019). “Correlation between Expression of hsa-miR-490-5p and NFAT5 in Peripheral Blood Mononuclear Cell Obtained from Breast Cancer Patients.” Journal of Genetic Resources 5(1): 31-37.

 

 • Nobari, S., M. H. Soheilifar, H. K. Neghab, F. A. Jalilian and R. Amini (2020). “Expression of miR-1290 and Its Target Genes THBS1 and DKK3 in Colorectal Cancer Patients.” Basic & Clinical Cancer Research.

 

 • Olfati, Z., G. Rigi, H. Vaseghi, Z. Zamanzadeh, M. Sohrabi and S. H. Hejazi (2020). “Evaluation of serotonin receptors (5HTR2A and 5HTR3A) mRNA expression changes in tumor of breast cancer patients.” Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 34: 99.

 

 • Soheilifar, M., H. Neghab and P. Basiri (2020). “Biological impacts of microRNAs in covid-19: Implications for anti-viral miRNA-based therapies.” Archives of Clinical Infectious Diseases 15(5): 1-2.

 

 • Soheilifar, M. H., M. Grusch, H. K. Neghab, R. Amini, H. Maadi, M. Saidijam and Z. Wang (2020). “Angioregulatory microRNAs in colorectal cancer.” Cancers 12(1): 71.

 

 • Tabaie, S. M., E. Nasr, M. S. Naderi and M. Rezvan (2018). “Treatment of striae distensae using fractional ablative CO2 laser in skin types II-IV: a retrospective case series study.” Journal of Cosmetic and Laser Therapy 20(6): 330-334.

 

 • VASEGHI, H., F. Esfahanian and Z. JADALI (2020). “Evaluation of Th1/Th2 Lymphocyte Balance in Peripheral Blood Mononuclear Cells of Patients with Hashimoto’s Thyroiditis.” Iranian Journal of Public Health.

 

 • آزاده, س. سارا, ک. نقاب, هدا and ا. جاوید (2020). “سونوژنتیک: مروری بر مفاهیم و کاربردها.” فصلنامه علمی-پژوهشی لیزر پزشکی 17(2): 41-36.

 

 • طبایی, ب. اردستانی, نصری, نادری, م. سادات and دبیران (2018). “بررسی تأثیر لیزر الکساندریت برروی بیماران با سندرم پلی کیستیک تخمدان و بدون سندرم پلی کیستیک تخمدان.” فصلنامه علمی پژوهشی لیزر در پزشکی 15(1): 9-2.

 

 • فر, ق., شیما, پرنور and سهرابی (2020). “بررسی میزان بیان miR-182-3p در نمونه‌ی خون بیماران مبتلا به سرطان پستان.” مجله علوم پزشکی رازی 26(11): 124-133.

 

 • فرجام, ن., امیرحسن, پرنور and سهرابی (2019). “بیان Hsa-miR-490 گردشی در خون بیماران مبتلا به سرطان پستان.” مجله علوم پزشکی رازی 26(10): 87-94.

 

 • مريم, ج. م., ض. ا. نکيسا and ط. سيدمهدي (2018). “ايجاد شرايط بهينه ي کشت سلول هاي بنيادي مشتق از بافت چربي به وسيله ي تيمار با غلظت سيپروفلوکساسين.” فصلنامه علمی-پژوهشی لیزر پزشکی

 

 • نژاد, ق., درسا, نادری, م. سادات and طبایی (2018). “نقش پروتئین ها و عوامل مؤثر در ترمیم زخم.” فصلنامه علمی-پژوهشی لیزر پزشکی 15(2): 48-35.
 1. سنجش دمایی و زمانی تابش لیزرCO2  به منظور کاربرد درمانی غیر حرارتی
 2. مدلسازی گرمایش القا شده با کامسول در عصب در اثر تابش لیزر  کم توان Nd:YAG
 3. طراحی نرم افزار کلاسه کننده سیگنالهای طيف سنجی پراکندگی الاستيک (ESS( مربوط به ضايعات بدخیم پوستی
 4. بررسي اسپکتروفتومتری برهمکنش دو حساسگر نوری متیلن بلو و کورکومین و مقایسه اثر فتوديناميک درماني آنها بصورت تنها و نانو ذرات زوج يوني در محيط مايسلي پلي اتيلن گليکول
 5. فتودینامیک تراپی سلول های سرطانی سینه انسانی با استفاده از نانو کامپوزیت گرافن اکسید- متیلن بلو
 6. درمان ترکیبی فتودینامیکی با استفاده از متیلن بلو و سالیسیلیک اسید بر سلول های سرطانی سینه انسانی
 7. بررسي اثر ضدتوموری فتوديناميک درماني نانوساختارهاي دولايه اي زيرکونيوم فسفات حاوي متيلن بلو بر سلولهاي سرطان پستان رده MDA-MB-231 و رده سلولي نرمال متناظر آن