گروه پژوهشی ترمیم نوری

 • تحریک زیست نوری در ترمیم ضایعات عصبی مرکزی و محیطی
 • تحریک زیست نوری در تسریع روندهای ترمیمی زخمهای مزمن
 • تحریک زیست نوری در روندهای بیولوژیک سلولی و سلولهای بنیادی
 • تحریک زیستی نوری در بیماریهای ایمونولوژیک و آلرژیک
 • انجام طرحهای تحقیقاتی کارفرمایی، مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و طرحهای داخلی گروه
 • همکاری و مشاوره در انجام پایاننامههای مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط با گروه تخصصی
 • گسترش فعالیتهای مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی
 • انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه ترمیم زخم و بافت
 • همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها
 • راهنمایی پایاننامههای دانشجویان در رشتههای مرتبط با فعالیت گروه

مقالات

طرح ها

ن

مدیر گروه

ن

اعضای هیئت علمی تمام وقت

ن

اعضای هیئت علمی پاره وقت

ن

پژوهشگران و کارشناسان پژوهشی

ن

مقالات منتشر شده
 1. سنجش دمایی و زمانی تابش لیزرCO2  به منظور کاربرد درمانی غیر حرارتی
 2. مدلسازی گرمایش القا شده با کامسول در عصب در اثر تابش لیزر  کم توان Nd:YAG
 3. طراحی نرم افزار کلاسه کننده سیگنالهای طيف سنجی پراکندگی الاستيک (ESS( مربوط به ضايعات بدخیم پوستی
 4. بررسي اسپکتروفتومتری برهمکنش دو حساسگر نوری متیلن بلو و کورکومین و مقایسه اثر فتوديناميک درماني آنها بصورت تنها و نانو ذرات زوج يوني در محيط مايسلي پلي اتيلن گليکول
 5. فتودینامیک تراپی سلول های سرطانی سینه انسانی با استفاده از نانو کامپوزیت گرافن اکسید- متیلن بلو
 6. درمان ترکیبی فتودینامیکی با استفاده از متیلن بلو و سالیسیلیک اسید بر سلول های سرطانی سینه انسانی
 7. بررسي اثر ضدتوموری فتوديناميک درماني نانوساختارهاي دولايه اي زيرکونيوم فسفات حاوي متيلن بلو بر سلولهاي سرطان پستان رده MDA-MB-231 و رده سلولي نرمال متناظر آن