مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی در سال 1397 موافقت قطعی خود را از معاونت پژوهش و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود. این مرکز  در زمینه های درمان و تشخیص با لیزر، ایمنی درمان مبتنی بر نور – لیزر و برهم کنش لیزر- نور با مواد و نسج زنده فعالیت دارد.

اعضای مرکز

مقالات

انتشارات

طرح های پژوهشی


رویدادها

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

کارگاه آموزشی آشنایی با مطالعات سیستماتیک و متاآنالیز

9 اسفند

برگزاری بصورت مجازی

500 هزارریال

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

پنلهای کارگاهی و تخصصی ویژه پرستاری

14 بهمن 1400

تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

کارگاه بیوفیلم

23 اسفند

کلینیک زخم و ترمیم بافت یارا

4میلیون ریال

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

کارگاه اصول و مبانی کشت سلول

18 اسفند

پژوهشکده یارا

2میلیون ریال

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

هشتمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت (وبینار 4 روزه)

12-15 بهمن ماه 1400

برگزاری به صورت مجازی

3

متخصصین 170هزارریال – پزشکان عمومی و کارشناسان 120هزارریال

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

وبینار مجازی اصول و الزامات GMP و GLP

27-29 اردیبهشت 1400

برگزاری به صورت مجازی

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

وبینار یک روزه نور در درماتولوژی

31 اردیبهشت ماه 1400

برگزاری به صورت مجازی

متخصص بیماریهای پوست و کارشناس ارشد فیزیک پزشکی (3)

170هزارریال

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

وبینار یک روزه مایکروبیوم

14-12 آذرماه 1399

برگزاری به صورت مجازی

تخصص پوست (3) دکترا ایمونولوژی، دکترا میکروبیولوژی پزشکی و ارشد میکروبیولوژی (2.25)

500هزارریال

عنوان رویداد:

زمان:

مکان:

امتیاز بازآموزی:

هزینه ثبت نام:

هفتمین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت

14-12 آذرماه 1399

برگزاری به صورت مجازی

3

500هزارریال