آزمایشگاه تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشکده یارا درراستای تأمین نیاز فنی و زیرساختی پژوهشکده و به منظور اجرای طرح های پژوهشی کاربردی و فناورانه و نیز پایان نامه های دانشجویی، با دارابودن تجهیزات متنوع آزمایشگاهی در زمینه های مختلف پژوهشی و آموزشی فعالیت دارد. ساماندهی و متمرکزنمودن امکانات آزمایشگاه متناسب با رویکرد گروه‌های پژوهشی فعال در پژوهشکده یارا از اهداف این آزمایشگاه است.

این آزمایشگاه تحقیقاتی آماده خدمت رسانی منطبق بر استانداردهای معین در زمینه های مختلف زیست-پزشکی به پژوهشگران و دانشجویان گرامی است. علاوه بر خدمات دستگاهی و مشاوره ای در زمینه تکنیک های آزمایشگاهی، برگزاری برنامه ریزی شده کارگاه های آموزشی و مدرسه های مهارت آموزی از دیگر اهداف این آزمایشگاه می باشد.

 • آزمایشگاه کشت سلول
 • آزمایشگاه میکروبی
 • آزمایشگاه مولکولی (ژنومیکس و پروتئومیکس)
 • بخش استریلیزاسیون
 • آزمایشگاه عمومی
 • اسپکتروفتومتر
 • الایزاریدر (ELISA Plate Reader)
 • میکروسکوپ فلورسانس
 • PCR
 • الکتروفورز
 • لیزر کم‌توان
 • سونیکیتور

ن

مدیر

ن

سوپروایزر