میتوتراپی در ترمیم زخم

میتوتراپی در ترمیم زخم

نشست علمی ویژه پژوهشگران با موضوع “میتوتراپی در ترمیم زخم” روز چهارشنبه 12اردیبهشت ماه 1403 در سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار شد.

به گزارش معاونت پژوهش، در این نشست خانم سارا آزاده، عضو گروه پژوهشی لیزر پزشکی، بیان کرد: میتوکندری اندامک‌های درون سلولی هستند که نقش مهمی در فرآیندهای سلولی متعددی از جمله تنظیم متابولیسم، پاسخ استرس سلولی و سرنوشت سلول دارند. میتوکندری ها به منظور حفظ اندامک ها و هموستاز سلولی در معرض تنظیم مداوم هستند. بهبود زخم یک فرآیند چند عاملی است که شامل تنظیم دقیق چندین نوع سلول و فرآیندهای سلولی است. در صورت عدم تنظیم و اختلال در مراحل چرخه ترمیم زخم، زخم‌های مزمنی که به سختی التیام می‌یابند شکل می‌گیرند و می‌توانند بار قابل‌توجهی بر سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی وارد کنند.

یکی از زمینه هایی که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است نقش میتوکندری در بهبود زخم است. با توجه به این موضوع، مقالات اخیر نقش مهمی را برای میتوکندری در چندین زمینه از بهبود زخم و پاتوژنز زخم مزمن از جمله متابولیسم، آپوپتوز و سیگنال‌دهی ردوکس گزارش داده‌اند. در پایان این نشست، تأثیر دینامیک میتوکندری نیز مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نقش میتوکندری در بهبود زخم را می توان به هفت بخش تقسیم کرد: متابولیسم میتوکندری، سیگنال دهی استرس اکسیداتیو/ROS، دینامیک میتوکندری ، آپوپتوز، التهاب، mtUPR و هموستاز کلسیم. اگرچه تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه بررسی فرایند میتوکندری بر ترمیم زخم انجام شده اما همچنان سوالات زیادی در مورد نقش آن باقی مانده است و تحقیقات بیشتری برای بررسی پارامترهای میتوکندری در زخم های مزمن در دست انجام است.

به اشتراک بگذارید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.