کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی توسط پژوهشکده فناوری های زخم و ترمیم بافت یارا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه 19 و 21 مهر ماه از ساعت 8:30 تا 13:00 در ساختمان شماره 17 برگزار گردید.
بارکد زیر جهت تأیید گواهی شرکت کنندگان محترم این کارگاه صادر گردیده است.